Zaproszenie do składania ofert na poprowadzenie warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do składania ofert na poprowadzenie warsztatów rozwojowych dla kół gospodyń wiejskich w ramach projektu „Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) na rzecz dobra wspólnego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

  • Liczba spotkań: 125 warsztatów dla 25 kół gospodyń wiejskich z województwa zachodniopomorskiego.
  • Cel spotkań: Wzmocnienie potencjału KGW w zakresie zarządzania, doskonalenia zasobów osobowych, strategicznego myślenia, planowania rozwoju itp.
  • Tematyka warsztatów: m.in. tworzenie projektów, pisanie wniosków dotacyjnych, zarządzanie projektami, budowanie zespołu, fundraising, współpraca ze społecznością lokalną, promocja działalności koła, sprzedaż produktów itp.

Wymagania wobec oferenta:

  • Wiedza merytoryczna w przedmiotowej tematyce.
  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.
  • Doświadczenie w pracy ze społecznościami wiejskimi, zwłaszcza z kołami gospodyń wiejskich.
  • Możliwość osobistej realizacji usługi.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.

Kryterium wyboru wykonawcy: 100% cena. Zamówienie powierzone zostanie co najmniej 4 wykonawcom.

Sposób składania ofert: Prosimy o przesłanie wyceny usługi na załączonym formularzu do dnia 12 czerwca 2023 r. na adres e-mail: biuro@pfsp.pl lub pocztą na adres: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, ul. Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin (decyduje data wpływu).

Kontakt: Osobą do kontaktu jest p. Maciej Patynowski, tel. 91 350 82 62, e-mail: biuro@pfsp.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku PDF poniżej:

Plik PDF z pełnym zapytaniem ofertowym

Oferta cenowa

Zapraszamy do składania ofert!

[AKTUALIZACJA 18 czerwca 2024 r.]

Łącznie spłynęło siedem ofert, przy czym w wyznaczonym terminie, tj. do 12 czerwca 2024 r. (włącznie) spłynęło pięć ofert cenowych. Najkorzystniejsze oferty cenowe złożyli wykonawcy: Marta Krajniak, AM Brand Sp. z o.o., ADEHADEX Tamara Olszewska-Watracz i to im powierzono realizację zamówienia.

Protokół wyboru wykonawców [pobierz]

Skip to content