Statut

Statut Fundacji pn. „Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego” 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Tomasza Pąsika, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 12 czerwca 2009 r. Repertorium nr 9321 / 2009, sporządzonym przez notariusza Marię Olszewską  w kancelarii notarialnej w Szczecinie, przy ulicy Tkackiej 6 , działa na  podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 21, poz. 97 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, aktu o jej utworzeniu i niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
 3. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
 4. Dla wykonywania swych celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

 1. Celem Fundacji jest inicjowanie, tworzenie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój i popularyzację przedsiębiorczości oraz aktywizację społeczności lokalnych, w szczególności: 
 1. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy;
 2. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
 3. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego społeczeństwa;
 4. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
 5. prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego; 
 6. inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 
 7. prowadzenie i wspieranie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych;
 8. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 9. prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej, włączenia społecznego i walki z ubóstwem, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w tym w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, uczenia się przez całe życie (lifelong learning);
 13. prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań proinnowacyjnych i ICT;
 14. działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody;
 15. wspieranie, inspirowanie i podejmowanie działań mających wpływ na rozwój kraju i jego poszczególnych regionów;
 16. wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze sportu, aktywności fizycznej, rekreacji, turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży a także promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia;
 17. wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze kultury, sztuki, mediów, dizajnu;
 18. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności, ratownictwa i ochrony ludności;
 19. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji (m.in. intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej, społecznej, obywatelskiej) osób w wieku emerytalnym, osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodziny;
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy kraju i regionu, w szczególności wspieranie przedsiębiorczości;
 2. udział w organizacjach i przedsięwzięciach, których działalność służy realizacji celów statutowych;
 3. stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych;
 4. organizowanie spotkań, konferencji naukowych, odczytów, prelekcji, szkoleń i innych zajęć edukacyjnych; 
 5. organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości;
 6. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji;
 7. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;
 8. organizowanie i współpracę przy wymianie studentów;
 9. inne, prawem dozwolone
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie  2000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych zero groszy) oraz inne mienie  nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzić mogą                     w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów; 
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji; 
 5. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

§ 6

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy, oraz ich osoby bliskie.

§ 7

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na  realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.
 2. Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa  składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu  spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 8

  1. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany przez Fundatora na mocy niniejszego statutu na pięcioletnią kadencję składał się z trzech osób.
  2. Nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż miesiąc przed upływem swojej kadencji Zarząd Fundacji wybiera następny Zarząd Fundacji, spośród kandydatów wskazanych przez Fundatora. W razie niedokonania wyboru w powyższym terminie, następny Zarząd Fundacji wybierany jest przez Fundatora. W razie niedokonania wyboru w powyższym trybie funkcję pełni dotychczasowy Zarząd Fundacji przez kolejną kadencję. Dotychczasowy Zarząd pełni funkcję do czasu wyłonienia nowego Zarządu Fundacji.
  3. Liczba Członków Zarządu może być powiększona do pięciu na mocy uchwały Zarządu Fundacji.
  4. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  5. Nowo powołany Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu powołuje Prezesa Zarządu.
  6. Pierwszy Zarząd Fundacji składał się z następujących Członków :
 1. Prezes Zarządu  – Tomasz Pąsik
 2. Wiceprezes Zarządu  – Andrzej Ulhurski
 3. Sekretarz Zarządu  – Kamil Pacholski
  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci Członka Zarządu lub odwołania go uchwałą Zarządu, podjętą na umotywowany wniosek innego Członka Zarządu lub Fundatora.
  2. Odwołanie Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 7  następuje w przypadku:
 4. złożenia przez niego rezygnacji,
 5. podjęcia przez niego pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
 6. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 7. utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. faktycznego niewykonywania obowiązków Członka przez okres dłuższy niż rok,
 9. nienależytego wypełniania funkcji Członka, polegającego w szczególności na nieterminowym, niedbałym, wadliwym, sprzecznym z celami lub interesami Fundacji wypełnianiu czynności,
 10. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
  1. W przypadku odmowy udzielenia przez Fundatora absolutorium dla Zarządu Fundacji, Fundator może w ciągu miesiąca od podjęcia decyzji o nieudzieleniu absolutorium odwołać każdego z Członków Zarządu, oraz powołać nowego na jego miejsce.
  2. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 7 podjęta zostaje zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek, którego uchwała dotyczy nie bierze udziału w jej podjęciu.
  3. W razie powołania nowego Członka Zarządu, jego kadencja rozpoczyna się z dniem wskazanym w akcie powołania i trwa do czasu upływu kadencji pozostałych Członków.
  4. Odwołanie Członka Zarządu następuje z dniem określonym w akcie odwołania.

§ 9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów, za wyjątkiem regulaminu, o którym mowa w § 15 pkt 8,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 5. przygotowanie na wniosek Fundatora sprawozdań z działalności Fundacji, zawierających informacje, o które wnosił Fundator, a ponadto stosowne wyjaśnienia wraz z niezbędną dokumentacją.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
 2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
 3. Zarząd Fundacji obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej dwóch Członków, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów oddanych przy podejmowaniu uchwały decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub  upoważnionego przez niego Wiceprezesa.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań fundacji.
 5. Do czasu przekazania Zarządowi Fundacji regulaminu, o którym mowa w § 15 pkt 8, Zarząd Fundacji działa wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

Rada Programowa Fundacji

§ 10

 1. Zarząd Fundacji może jednogłośną uchwałą powołać Radę Programową Fundacji, zwaną dalej „Radą Programową”.
 2. Rada Programowa składa się z trzech do dziesięciu Członków powoływanych na dwuletnią kadencję.
 3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
 4. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje poprzez jednogłośną uchwałę Zarządu w podjętą w razie: 
  1. sądowego pozbawienia praw publicznych Członka Rady Programowej Fundacji lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  2. zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej Fundacji.

§ 11

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
 2. Do zadań i kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 
 1. przedstawianie opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji, 
 2. proponowanie zmian Statutu.
 1. Opinie i propozycje Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 12

  1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Rady Programowej lub Prezesa Zarządu.
  3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej W przypadku równej liczby głosów przeważa głos osoby prowadzącej obrady, którą wskazuje Zarząd Fundacji. 

Doradca Zarządu

§ 13

 1. Pierwszym Doradcą Zarządu jest Pan Stanisław Pąsik
 2. Doradca Zarządu jest organem doradczym Fundacji.
 3. Doradcy Zarządu przysługuje uprawnienie do udzielania Zarządowi Fundacji wskazówek w sprawach związanych z działalnością fundacji, porad w zakresie bieżących zagadnień będących przedmiotem prac Zarządu oraz  kierunków rozwoju Fundacji. 
 4. Zarząd nie jest związany stanowiskiem Doradcy Zarządu, w sprawach o których w ust. 3. 
 5. Doradcę Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 6. W razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, dotychczasowy Doradca Zarządu niezwłocznie powołuje osobę, która przejmie funkcję Doradcy Zarządu z chwilą jego śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 7. W razie prowadzenia działalności przez Fundację po śmierci Fundatora lub po utracie przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, każdorazowy nowy Doradca Zarządu niezwłocznie po objęciu funkcji powołuje osobę, która przejmie funkcję Doradcy Zarządu w z chwilą jego śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Jednocześnie może być tylko jeden Doradca Zarządu. 

Sposób Reprezentacji Fundacji 

§ 14

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes.
  2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracownika oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.
  3. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych, kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wspólnie z innym Członkiem Zarządu.
  4. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentują pozostali Członkowie Zarządu.  

Kompetencje i uprawnienia Fundatora

§ 15

Do kompetencji i uprawnień Fundatora należy:

1) inicjowanie i wprowadzanie koniecznych zmian statutu Fundacji;

2) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

3) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia programów działania Fundacji;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd fundacji;

5) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;

6) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia decyzji o połączeniu albo likwidacji Fundacji;

7) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności;

8) ustanawianie i zmiana regulaminu działania Zarządu Fundacji;

9) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,

10) udzielanie bądź odmowa udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji na podstawie sprawozdań z działalności Fundacji;

11) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia wysokości wynagrodzeń za pracę i za świadczenie usług na rzecz Fundacji;

12) odwoływanie oraz powoływanie Członków Zarządu w przypadku nieudzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium;

13) odwoływanie i wyznaczanie Doradcy Zarządu.

§ 16

 1. Fundator ma prawo żądać od Zarządu Fundacji wszelkich niezbędnych dokumentów w celu realizacji przysługujących mu uprawnień i kompetencji.
 2. Na podstawie sprawozdania z działalności Fundacji Fundator może udzielić bądź odmówić udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium, za okres objęty sprawozdaniem. Udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 17

 1. W razie śmierci Fundatora lub w razie utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych przysługujące mu  uprawnienia, o których mowa w § 8 ust. 2, ust. 7, ust. 9, § 9 ust. 2 pkt 5), § 13 ust. 5, § 15 oraz § 16, § 18, § 19 i § 20 przypadają Doradcy Zarządu Fundacji, za wyjątkiem uprawnienia do odwołania Doradcy Zarządu.
 2. W razie przywrócenia Fundatorowi pełnej zdolności do czynności prawnych odzyskuje on wszelkie uprawnienia, które utracił na mocy postanowień niniejszego statutu. 

Zmiana Statutu

§ 18

 1. Statut Fundacji może być zmieniony, za pisemną zgodą Fundatora. 
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji  których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, za pisemną zgodą Fundatora.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 20

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, za pisemną zgodą Fundatora.
  2. Funkcję likwidatorów Fundacji pełnią Członkowie Zarządu. 

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji, na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Skip to content