Za nami ostatnie spotkania w ramach prac nad planami rozwoju Różańska oraz Chłopowa. W sobotę 13 stycznia 2024 r. spotkaliśmy się w tych miejscowościach aby zaprezentować wypracowane dokumenty i poddać je konsultacjom z mieszkańcami.

Plany rozwoju wsi są owocem naszych ubiegłorocznych spotkań warsztatowych, ankietyzacji mieszkańców, dyskusji z liderami tutejszych społeczności i zakładają następujące kluczowe przedsięwzięcia:

RÓŻAŃSKO:

  • Utworzenie nowej świetlicy wiejskiej w Różańsku poprzez adaptację istniejącego pustostanu.
  • Organizacja oferty czasu wolnego i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na rzecz dobra wspólnego
  • Rozwój systemu zieleni publicznej na terenie Różańska w tym stworzenie wiejskiego parku i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie miejscowości

CHŁOPOWO:

  • Rozwój przestrzeni rekreacyjnej (wiata z miejscem na grilla)
  • Rewitalizacja i przywrócenie użytkowania parku
  • Punkt widokowy na tereny cenne przyrodniczo
  • Budowa/rozbudowa placu zabaw
  • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej
  • Poprawa infrastruktury drogowej w otoczeniu miejscowości

Finalizowane prace nad planami rozwoju Różańska i Chłopowa nie oznaczają, że takie przedsięwzięcia uda się zrealizować. Plany są jedynie (i aż) wyrażeniem woli i oczekiwania mieszkańców uzgodnionymi w trybie dyskusji i społecznego konsensusu.

Projekty wypracowanych dokumentów znajdziecie w linkach poniżej. Uwagi do nich zbieramy do 21 stycznia (mailowo na adres biuro@pfsp.pl, bądź przez osobisty kontakt z kadrą projektu):

Plan Chłopowo [POBIERZ]
Plan Różańsko [POBIERZ]

Po co to wszystko?

Tworzenie wieloletnich planów rozwoju wsi jest ważne, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na długofalowych celach i potrzebach społeczności wiejskiej. Planowanie na przyszłość pozwala lepiej zarządzać zasobami, inwestycjami i infrastrukturą, co sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowo, plany rozwoju uwzględniające zrównoważony rozwój mogą wspierać ochronę środowiska, promować lokalną przedsiębiorczość i przede wszystkim przyczynić się do wzmocnienia społeczności wiejskiej.

Projekt “IDEE przez wieś” finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content