W Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego uważamy, że każde dziecko, z którym mamy kontakt, niezależnie od uwarunkowań, w tym wieku, tożsamości płciowej, statusu ekonomiczno-społecznego, sprawności, orientacji seksualnej lub pochodzenia etnicznego, ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami krzywdy, nadużycia, zaniedbania i wykorzystywania. Dlatego też Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego przyjęła politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

[ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ]

Zobowiązujemy się w niej do ochrony dzieci w toku prowadzonych działań poprzez trzy zasadnicze filary: zapobieganie, zgłaszanie i reagowanie. Wszyscy pracownicy/ pracowniczki i współpracownicy/współpracowniczki Fundacji zobligowani/-ne są do zapoznania się z tą polityką i jej akceptację. Dotyczy to także podwykonawców zakontraktowanych przez Fundację do przeprowadzenia w jej imieniu jakichkolwiek działań. Jeżeli któryś z nich naruszy jej wytyczne, Fundacja zareaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji, w tym ma prawo podjąć czynności dyscyplinarne.

Skip to content