W Urzędzie Miejskim w Dębnie podsumowaliśmy dziś 9-miesieczne prace nad lokalną strategią dla seniorów z Gminy Dębno oraz zaprezentowaliśmy propozycje dotyczące ostatecznego kształtu proponowanych rozwiązań.

Bazując na gruntownej diagnozie sytuacji tutejszych seniorów a także wielogodzinnych warsztatach strategicznych z udziałem Dębnowskiej Rady Seniorów i tutejszych instytucji doszliśmy do wspólnych wniosków, iż działania społeczności samorządowej Gminy Dębno powinny w najbliższych latach koncentrować się na czterech zasadniczych celach:

  • Podniesienie standardu opieki medycznej (w tym np. zwiększenie dostępności usług specjalistycznych)
  • Niwelowanie barier architektonicznych (w tym np. dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb seniorów, realizacja audytu senioralnego przestrzeni miejskiej)
  • Zwiększenie dostępności usług publicznych i wsparcia dla seniorów spoza miasta (w tym np. animacja budowy struktur senioralnych oraz podmiotów wspierających społeczności lokalne, wzmocnienie partycypacji mieszkańców w debacie publicznej i obiegu treści)
  • Usprawnienie transportu publicznego i dostępności komunikacyjnej (w tym np. działanie na rzecz zwiększenia liczby i standardu połączeń komunikacyjnych z innymi miastami, budowa sieci i praktyki solidarności transportowej w środowisku lokalnym)

Poszczególnym celom przyporządkowane zostaną w najbliższym czasie konkretne propozycje działań / projektów proponowanych do zrealizowania.

Nad lokalnymi strategiami na rzecz seniorów pracujemy także ze społecznościami Wałcza oraz Sławna. Finał prac planowany jest na czerwiec 2022 r. Wierzymy, że strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” realizujemy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content